Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • โครงการไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ ปี 2562

    วันที่อัพเดท 13 มิถุนายน 2562 | คุณผู้ดูแลระบบ |

กิจกรรมการดำเนินงาน

    - 8.1 จัดอบรมบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ

- 8.2 เรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- 8.3 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม

- 8.4 การฝึกปฏิบัติการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- 8.5 การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบเทคโนโลยี Arduino

- 8.6 การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบเทคโนโลยี Raspberry