ผู้สนใจเข้าศึกษา

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • ผู้สนใจเข้าศึกษา

    วันที่อัพเดท 13 มิถุนายน 2562 | คุณผู้ดูแลระบบ |

สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Electronics and Telecommunication Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
แนวทางการประกอบชีพ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชาสามารถเลือกประกอบวิชาชีพได้หลายทางเลือกและมีรายได้มั่นคง อาทิ ประกอบอาชีพวิศวกรประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานทางด้านปิโตรเลียม บริษัททางด้านงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกรมธนารักษ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กรมที่ดิน กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

 

เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
  • รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะต้องมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และผู้สมัครต้องตาไม่บอดสี และไม่พิการทางร่างกาย (มีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
  • รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม สาขาอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผู้สมัครต้องตาไม่บอดสี และไม่พิการทางร่างกาย (มีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ
  • รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เสียงและภาพ อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และผู้สมัครต้องตาไม่บอดสี และไม่พิการทางร่างกาย (มีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)