โครงสร้างหลักสูตร

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • โครงสร้างหลักสูตร

    วันที่อัพเดท 13 มิถุนายน 2562 | คุณผู้ดูแลระบบ |

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 144                     หน่วยกิต