บุคคลากร

Welcome To UTK Faculty of Engineering

อาจารย์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(Lecture) ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ Tel. 081-6406171Thaweewong.a@mail.rmutk.ac.thความเชี่ยวชาญ : Electronics, Computer
อาจารย์
(Lecture) ผศ.ดร.เจษฎา ก้อนแพง Tel : 064-5697560Jessada.k@mail.rmutk.ac.thความเชี่ยวชาญ : Radio frequency, Microwave, Antenna, Filter
อาจารย์
(Lecture) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แสงแก Tel : 086-8433231Saowalak.s@mail.rmutk.ac.thความเชี่ยวชาญ : Solar cell, Embedded, Controller
อาจารย์
(Lecture) ผศ.ดร.ธนัยรัตน์ มาต๊ะ Tel : 089-6348382Tanairat.m@mail.rmutk.ac.thความเชี่ยวชาญ : Wireless communication
อาจารย์
(Lecture) สุทธี ทับทองดี Tel : 081-6186017Suthi.t@mail.rmutk.ac.thความเชี่ยวชาญ : General Electronic